رژیم غذایی سخت ممنوع!

گاهی بهترین برنامه ها هم بهم می خورند؛ زمانهایی پیش می آید که علیرغم تلاش، ما موقتا نمیتوانیم به طور کامل و ایده آل اهداف سبک زندگی سالم خود را دنبال کنیم. اگر فردی به جای اصلاح سبک زندگی و تغذیه سالم، که لازمه سالم ماندن و متناسب بودن دایمی است؛ صرفا به دنبال کاستن وزن و لاغری باشد، ممکن است خیلی زود دچار خستگی و سرخوردگی در رعایت برنامه ها شود.

از مهمترین عوارض رژیمهای خودسرانه اشتباه یا رژیمهای اینترنتی نامعتبر از گوگل یا از منابع ناشناس! سختی و فشار زیاد است و علت آن در نظر نگرفتن خصوصیات ذاتی فردی ( مزاج ) و شرایط کنونی اوست.

سختگیری بیش از حد در تغذیه و داشتن برنامه غذایی نادرست، بدون اصلاح سبک زندگی، باعث خستگی و پناه بردن به روشهای تبلیغاتی پرسر و صدا و گاهی غیرمجاز میشود.

سختگیری بیش از حد در برنامه غذایی نادرست، بدون اصلاح سبک زندگی، باعث خستگی و پناه بردن به روشهای تبلیغاتی پرسر و صدا و گاهی غیرمجاز میشود. انعطاف پذیری در برنامه زندگی و غذایی سالم اینگونه است که گاهی مراسم ناخواسته ای دعوت میشوید که غذای برنامه شما آنجا نیست. مثلا وعده اصلی شما ناهار و وعده شام سبکی دارید ودر این موارد باید وعده اصلی به وعده میهمانی وعده شب تبدیل شود و وعده ساده تر را جای ناهار میل کنید و قرار نیست هر روز اینگونه باشد. مهم این است که هوشمندانه راهکارهای درست را یاد بگیرید.

مثال دیگر اینکه گاهی یک مسافرت کاری ورزش شما را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی به هدف عالی خود فکر کنید، به عنوان مثال شاید نتوانید ورزش دلخواهتان را به طور معمول انجام دهید ولی می توانید محلی را برای پیاده روی ساده پیدا کنید. نکته مهم این است که به دلیل شرایط موقت، یک عادت سالم را به طور کلی کنار نگذاریم و انعطاف داشته باشیم. ایده آل گرای افراطی نباشیم. روش مناسب این است که علیرغم پیروی و تعهد به سبک زندگی و تغذیه سالم، با شرایط زندگی معمول نیز بیشترین تناسب را داشته باشیم و این نیازمند کسب اطلاعات درست و مشاوره با متخصص طب ایرانی است. مهم این است که بخواهید اینگونه باشد.

رژیم غذایی سخت ممنوع

گاهی بهترین برنامه ها هم بهم می خورند؛ زمانهایی پیش می آید که علیرغم تلاش، ما موقتا نمیتوانیم به طور کامل و ایده آل اهداف سبک زندگی سالم خود را دنبال کنیم. اگر فردی به جای اصلاح سبک زندگی و تغذیه سالم، که لازمه سالم ماندن و متناسب بودن دایمی است؛ صرفا به دنبال کاستن وزن و لاغری باشد، ممکن است خیلی زود دچار خستگی و سرخوردگی در رعایت برنامه ها شود.

از مهمترین عوارض رژیمهای خودسرانه اشتباه یا رژیمهای اینترنتی نامعتبر از گوگل یا از منابع ناشناس! سختی و فشار زیاد است و علت آن در نظر نگرفتن خصوصیات ذاتی فردی ( مزاج ) و شرایط کنونی اوست.

سختگیری بیش از حد در برنامه غذایی نادرست، بدون اصلاح سبک زندگی، باعث خستگی و پناه بردن به روشهای تبلیغاتی پرسر و صدا و گاهی غیرمجاز میشود.

سختگیری بیش از حد در برنامه غذایی نادرست، بدون اصلاح سبک زندگی، باعث خستگی و پناه بردن به روشهای تبلیغاتی پرسر و صدا و گاهی غیرمجاز میشود. انعطاف پذیری در برنامه زندگی و غذایی سالم اینگونه است که گاهی مراسم ناخواسته ای دعوت میشوید که غذای برنامه شما آنجا نیست. مثلا وعده اصلی شما ناهار و وعده شام سبکی دارید ودر این موارد باید وعده اصلی به وعده میهمانی وعده شب تبدیل شود و وعده ساده تر را جای ناهار میل کنید و قرار نیست هر روز اینگونه باشد. مهم این است که هوشمندانه راهکارهای درست را یاد بگیرید.

مثال دیگر اینکه گاهی یک مسافرت کاری ورزش شما را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی به هدف عالی خود فکر کنید، به عنوان مثال شاید نتوانید ورزش دلخواهتان را به طور معمول انجام دهید ولی می توانید محلی را برای پیاده روی ساده پیدا کنید. نکته مهم این است که به دلیل شرایط موقت، یک عادت سالم را به طور کلی کنار نگذاریم و انعطاف داشته باشیم. ایده آل گرای افراطی نباشیم. روش مناسب این است که علیرغم پیروی و تعهد به سبک زندگی و تغذیه سالم، با شرایط زندگی معمول نیز بیشترین تناسب را داشته باشیم و این نیازمند کسب اطلاعات درست و مشاوره با متخصص طب ایرانی است. مهم این است که بخواهید اینگونه باشد.