محمد زکریای رازی، پزشک عالیقدر ایرانی:

اگر طبیب بیمار را با غذا و بدون دارو

درمان کند، با سعادت همسو شده است!