بایگانی برچسب برای: مزاجي

پرسشنامه مزاج شناسی آقای دکتر ناصری

پرسشنامه مزاج شناسی آقای دکتر ناصری

پرسشنامه سی و دو سوالی تعیین مزاج دکتر ناصری (Thirty two items Naseri Mizaj Questionnaire (NMQ
.

در این پرسشنامه چهار گروه هشت تایی از سؤالات، به منظور سنجش هر یک از کیفیات گرمی، سردی، تری و خشکی مطرح شده است که شما خواننده محترم پس از مطالعه دقیق سؤالات، یکی از گزینه های «کاملاً صدق می کند» یا «در حد اعتدال» یا «اصلاً صدق نمی کند» را انتخاب نموده و در جایگاه مربوطه علامت گذاری نمایید.
مزاج
توضیحات
برای پی بردن به مزاج خود، با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید. هر فردی که در مزاج مادر زادی خود در حالت تعادل باشد، سالم محسوب میشود پس مزاج خوب مزاج متعادل خودتان است. در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیهای واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند. به دنبال گزینه بهتر نباشید آنطور که احساس میکنید پاسخ دهید زیرا پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به هیچ وجه گزینه ای را که در مورد شما صدق نمی کند، به این دلیل که فکر می کنید گزینه بهتری است انتخاب نکنید، چون در این صورت نتیجه بدست آمده مغایر با خود واقعی شما خواهد بود. بنابراین صادقانه پاسخ دهید تا مزاج واقعی خودتان معلوم گردد.

پرسشنامه مزاج شناسی دکتر ناصری:

پرسشنامه مزاج شناسی آقای دکتر مجاهدی

مزاج سنج یا پرسشنامه مزاج شناسی دکتر مجاهدی

پرسشنامه ده سوالی تعیین مزاج دکتر مجاهدی (Ten items Mojahedi Mizaj Questionnaire (SMQ
.

این پرسشنامه، اولین پرسشنامه یا مزاج سنج برای ارزیابی مزاج در طب سنتی ایران است که کلیه مراحل اعتبار سنجی را طی نموده است. میزان حساسیت و ویژگی و سایر ضریب های محاسبه شده مرتبط بدان در مقاله مستند آن گزارش شده است. برای تعیین مزاج به بیست سوال در پایین همین مطلب پاسخ دهید.
.
توضیحات
برای پی بردن به مزاج خود، با دقت به ده سوال زیر پاسخ دهید. هر فردی که در مزاج مادر زادی خود در حالت تعادل باشد، سالم محسوب میشود پس مزاج خوب مزاج متعادل خودتان است. در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیهای واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند. به دنبال گزینه بهتر نباشید آنطور که احساس میکنید پاسخ دهید زیرا پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به هیچ وجه گزینه ای را که در مورد شما صدق نمی کند، به این دلیل که فکر می کنید گزینه بهتری است انتخاب نکنید، چون در این صورت نتیجه بدست آمده مغایر با خود واقعی شما خواهد بود. بنابراین صادقانه پاسخ دهید تا مزاج واقعی خودتان معلوم گردد.
.
مزاج سنج یا پرسشنامه ده سوالی تعیین مزاج دکتر مجاهدی:

پرسشنامه مزاج شناسی دکتر سلمان نژاد

پرسشنامه بیست سوالی تعیین مزاج دکتر سلمان نژاد (SMQ) Twenty Items Salmannezhad Mizaj Questionnaire

در حال حاضر دومین پرسشنامه ارزیابی مزاج یا مزاج سنج در طب سنتی ایران است که کلیه مراحل اعتبار سنجی را طی نموده است. میزان حساسیت، ویژگی و سایر ضریب های محاسبه شده مرتبط بدان در مقاله مستند آن گزارش شده است.پس از توضیحی کوتاه در مورد طبع و مزاج، برای تعیین مزاج به بیست سوال در پایین همین مطلب پاسخ دهید..

در اغلب موارد منظور از مزاج همان طبع است. گرمی، سردی، خشکی و تری کیفیت یا صفت هستند. حاصل فعل و انفعال کیفیات مزاج را ایجاد میکند. در مکتب طب ایرانی، انسان ها نه مزاج کلی دارند یک مزاج معتدل و هشت مزاج نامعتدل، که از این هشت مزاج چهار مزاج مفرد و چهار مزاج مرکب هستند.

مزاج معتدل

در اصطلاح طبیبان، اعتدال کیفیت بدن و اندامی است که در آن عناصر در هم آمیخته از لحاظ کیفی و کمی با چنان سهم عادلانه ای شرکت کرده باشند که مزاج نیازمند آن است.

مزاج نامتعادل

مزاجی که در حد واسط بین کیفیات متضاد قرار نداشته باشد؛ یعنی به یکی از آن ها گرایش بیشتری داشته باشد که خود دارای هشت قسم می باشد.

الف) مزاج نامعتدل مفرد

  1. گرم
  2. سرد
  3. خشک
  4. تر

ب) مزاج نامعتدل مرکب

  1. گرم و تر (دم)
  2. گرم و خشک (صفرا)
  3. سرد و خشک (سودا)
  4. سرد و تر (بلغم)

مزاج اصلی (جبلی یا سرشتی)

مزاج اصلی همان مزاجی است که فرد با آن مزاج متولد میشود. خداوند بر اساس تدبیر لایزال و لایتناهی خود در افراد تقدیر می کند. این مزاج یا طبع همیشه همراه او بوده و مزاج مادرزادی یا طبیعت ذاتی اوست.

توضیحات

برای پی بردن به مزاج خود، در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیها و شخصیت واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به هیچ وجه گزینه ای را که در مورد شما صدق نمی کند، به این دلیل که فکر می کنید گزینه بهتری است انتخاب نکنید، چون در این صورت نتیجه بدست آمده مغایر با خود واقعی شما خواهد بود. بنابراین صادقانه پاسخ دهید تا مزاج واقعی خودتان معلوم گردد.