بایگانی برچسب برای: مزاجم

پرسشنامه مزاج شناسی آقای دکتر مجاهدی

پرسشنامه مزاج شناسی دکتر مجاهدی

پرسشنامه ده سوالی تعیین مزاج دکتر مجاهدی (Ten items Mojahedi Mizaj Questionnaire (SMQ
.

این پرسشنامه، اولین پرسشنامه ارزیابی مزاج در طب سنتی ایران است که کلیه مراحل اعتبار سنجی را طی نموده است. میزان حساسیت و ویژگی و سایر ضریب های محاسبه شده مرتبط بدان در مقاله مستند آن گزارش شده است. برای تعیین مزاج به بیست سوال در پایین همین مطلب پاسخ دهید.
.
توضیحات
برای پی بردن به مزاج خود، با دقت به ده سوال زیر پاسخ دهید. هر فردی که در مزاج مادر زادی خود در حالت تعادل باشد، سالم محسوب میشود پس مزاج خوب مزاج متعادل خودتان است. در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیهای واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند. به دنبال گزینه بهتر نباشید آنطور که احساس میکنید پاسخ دهید زیرا پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به هیچ وجه گزینه ای را که در مورد شما صدق نمی کند، به این دلیل که فکر می کنید گزینه بهتری است انتخاب نکنید، چون در این صورت نتیجه بدست آمده مغایر با خود واقعی شما خواهد بود. بنابراین صادقانه پاسخ دهید تا مزاج واقعی خودتان معلوم گردد.
.
پرسشنامه ده سوالی تعیین مزاج دکتر مجاهدی: