از مهمترین راهکارهای حفظ سلامتی، داشتن یک هضم درست و کامل و یک دفع درست و کامل است؛ هضم درست برای اینکه بدن ضمن تامین مواد مغذی، فضولات کمتری نیز تولید کند و دفع کامل برای اینکه فضولات و مواد مضر در بدن تجمع پیدا نکنند. به تعبیری غذا «بدل ما یتحلل» بوده و اجزای مورد نیاز برای بازسازی و ترمیم سولها و بافتهای بدن را فراهم می کند و این فرایند نیازمند وجود هضم و دفعی کامل است، کسی که هضم و دفع کاملی داشته باشد دیرتر به بیماری مبتلا می‌شود.

منظور از هضم، صرفا هضم معدی نیست. بلکه هضم‌های چهارگانه مورد نظر است؛ غذا از دهان که وارد بدن می‌شود تا زمانی که بخشی از اعضای بدن شود یا انرژی از دست رفته بدن را تامین کند، چهار هضم را می‌گذراند و از هر هضمی مواد دفعی حاصل میشود. منظور از دفع، اخراج فضولات حاصل از هر چهار هضم از بدن یعنی هضم معدی، که فضولات آن از طریق مدفوع دفع می‌شود؛ هضم کبدی که فضولات آن ادرار است، هضم عروقی و هضم عضوی یا سلولی که فضولات دو هضم آخر عرق، ترشحات گوش و بینی و چرک بدن است.