مرباها

✳️مربـا فـراورده ای اسـت کـه از پختـن انـدام هـای خوراکـی گیاهـی شـامل میـوه کامل سـالم (انجیـر، آلبالو)، قطعـات میوه(سیب،به)، شـکوفه(بهارنارنج)، گلبرگ(گلسـرخ)، برگ (آلوئه ورا)، ریشـه (شـقاقل،زنجبیل)، پوسـت (بالنگ، پرتقال، نارنج ولیموترش) و پوسـت سـفید اسـفنجی در مرکبـات (بالنـگ، گریپفـروت و نارنـج) به تنهایـی و یـا بـه صـورت مخلـوط باافـزودن شـیرین کننـده و مقـداری آب و یا آبمیوه،پـس از طـی فرایندهـای خـاص تـا رسـیدن بـه غلظـت مشـخص بـه دسـت مـی آید. شـیره در مربـا غلیـظ و قطعـات میـوه معمـوال کوچـک و قابـل تفکیک هسـتند.
.
✳️واژه «مربا» اسم مفعول از مصدر تربیت به معنی پرورش است و کلمه “پرورده” معادل آن است.ذهن فراهوشیار، افراد، ایده ها و منابع مناسب و هماهنگ با افکار غالبتان را به زندگی شما جذب می کند و تمام چیزهایی که برای رسیدن به موفقیت نیاز دارید، در اختیارتان می گذارد.

✳️ژله، کمپوت و مارمالاد نیز به نوعی از انواع مرباها هستند که ژله و مارمالاد افزودنی شیرین کننده ندارند. از ویژه گیهای اصلی مرباها، امکان نگهداری طولانیتر و استفاده از خواص غذایی و دارویی آنهاست. برخی مانند مربای انجیر خواص غذایی بالاتری دارند و برخی مثل مربای گل گاوزبان خواص دارویی بالایی دارند.
.
✳️ژله: بدون گوشت میوه و کاملاً صاف شده‌است.
✳️کمپوت: از اجزای درشت میوه درست می‌شود.
✳️مارمالاد: از میوه و پوست له شده درست می‌شود.
.
✳️شکل مربای یک میوه یا صیفی این امکان را به وجود می آورد که در فصولی غیر از فصل اصلی میوه از خواصش بهره مند شویم. گاهی نیز استفاده از شکل مربا برای اصلاح و تعدیل برخی خواص مواد تشکیل دهنده آنها و کاهش عوارض احتمالی است.
.
✳️از بیشتر میوه ها و برخی صیفی‌جات می‌توان مربا درست کرد؛ مانند به، سیب، بهارنارنج، توت فرنگی، آلبالو، زرشک، آلو، بالنگ، کدو، هویج، شقاقل، خلال نارنج، پوست پسته، پوست پرتقال و…
.
✳️مربای به، مربای بالنگ و مربای سیب مقوی قلب و معده و رحم
✳️مربای بهارنارنج و مربای اسطوخودوس مقوی اعصاب
✳️مربای شقاقل و مربای انجیر مقوی کلیه ها
✳️مربای گل محمدی ملین و مقوی مغز، رحم
✳️و…
.
◀️در کاهش وزن منظور از تجویز مربا، علاوه بر خواص غذایی، خواص دارویی نیز مدنظر بوده و توصیه به مصرف گوشت مربا بیشتر از شیرابه شیرینش است.
.
⛔️برخی مرباها دوای غذایی هستند یعنی خواص دارویی آنها بیش از خواص غذایی آنهاست؛ پس بهتر است فقط زیر نظر متخصص طب سنتی ایرانی مصرف شوند مثل مربای زنجبیل، مربای اسطوخودوس، مربای گل گاوزبان…
.
⛔️در بیماری های معدی از خوردن شیرابه مرباها خودداری شود.