✳عدس مقشر
.
در مکتب طب ایرانی، عدس طبیعت سرد و خشکی دارد و به سودازایی مشهور است اما برخی خواص طبی نیز دارد که بسیار منحصر به فرد است و یک غذا دارو به حساب می آید. لُب یا مغز عدس را عدس پوست گرفته یا عدس مُقَشَر مینامند، طبیعت سردی دارد و قابض است و در برخی بیماریهای تبدار و خونریزی ها … تجویز میشود.
.
◀️غذاهایی مانند خواراک طفشیل از عدس مقشر و چند قاشق سرکه پخته میگردد یا (سویق عدس) که عدس پوست را گرفته سپس آنرا بو داده و آنرا آرد میکنند و این آرد را سویق عدس گویند. برخی نیز عدس پوست گرفته را کوبیده و با تخم مرغ و سیب زمینی و کمی ادویه، کتلت عدس تهیه میکنند.
.
◀️در مورد نحوه پوست گرفتن عدس که میتوان آنرا برای پوست گرفتن نخود و ماش و… نیز به کار برد، ابتدا عدس را دو تا سه بار با آب شسته و می گذاریم در ظرف آب تا چند ساعتی خیس بخورد. سپس آن را به آرامی چنگ میزنیم تا پوست عدسها جدا گردد و روی آب ظاهر گردد. سپس آب و پوست ها را دور ریخته و از عدس پوست گرفته استفاده میکنیم.
.