یک ظرف مستعمل که دیگر استفاده نمیکنید، بردارید، آنرا از سنگهای کف رودخانه یا از سنگهای شسته و تمیز پر کنید، البته تعداد سنگها در تصویر فوق کم است و بهتر است تا دور سیب زمینیها هم گرفته شود، و سپس سیب زمینی در آن پخته گردد، اینگونه پختن سیب زمینی هضم آنرا آسانتر میکند و عوارض سیب زمینی سرخ کرده را ندارد، میتوان به جای سنگ از نمک هم برای کف ظرف استفاده کرد، سیب زمینی تنوری نیز غذادارو محسوب میشود. .