پرهیز، پاکسازی و مداخله تقویت

اول ای دل دفع شر موش کن***وانگهی در جمع گندم کوش کن

فضولات و سموم به دلایل مختلفی نظیر آلودگی هوا، آلودگی آب ممکن است، در بدن انسان تجمع یابد. البته در روندهای طبیعی مثل هضم مواد غذایی نیز ممکن است فضولات و مواد غیر قابل استفاده ای برای بدن تولید گردند که تجمع اینها باعث بروز بیماری میگردند. قوه مدبره بدن یا طبیعت راههای دفعی متعدد و متناسب با نوع ماده دفعی را برای اخراج فضولات اختیار می کند. قسمت اعظم فضولات که ناشی از هضم معدی است توسط روده و به صورت دفع مدفوع اتفاق میافتد. طبیعت سایر فضولات و سموم را از طریق کبد و ترشحات صفراوی و کلیه ها و تولید و دفع ادرار و نیز از راهها تعریق، عطسه، سرفه… از بدن دفع می کند. اما گاهی در اثر کثرت امتلا و پری بدن این راههای طبیعی دفع تکافوی پاکسازی بدن را نکرده و تجمع مواد زاید و مواد مفید ولی بیش از حد زمینه ساز بروز اختلالات و بیماری های متعددی می شوند.